• HOME
 • >
 • ARTICLE
 • >
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร

  ผลจากการศึกษาของนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัยได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในเอกสารนี้ในลักษณะของบทสรุปผู้บริหาร โดยเรียงตามพื้นที่ 3 พื้นที่ คือ จังหวัดตาก เชียงราย และมุกดาหาร และตามประเด็นที่สำคัญ 8 ประเด็น คือ
            1. เขตเศรษฐกิจพิเศษ: ทบทวนแนวคิดและประโยชน์
            2. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับเศรษฐกิจ – การค้าชายแดน
            3. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับโครงสร้างพื้นฐาน
            4. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการที่ดิน
            5. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับแรงงานข้ามชาติชายแดน
            6. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับสุขภาพชนชายแดน
            7. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการศึกษาของชนชายแดน
            8. เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความมั่นคงชายแดน
            เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษาหวังว่าเอกสารที่เป็นการรวบรวมผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเรื่องชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนผู้ได้รับผลจากนโยบายนี้ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย 


  สมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดบทความ: https://www.tbs-unet.com/th/login.aspx