• NEWS & ACTIVITY
   • >
  • โครงการพานักศึกษาลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง
  • โครงการพานักศึกษาลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง
  • โครงการพานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชา 159311 มานุษยวิทยานิเวศ ลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง (ตามเส้นทางแม่น้ำโขงจาก แม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย)
  • 17-10-18
   • UNIVERSITY NETWORK
   • >
  • 13th International Conference ENG
  • 13th International Conference ENG
  • "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand
  • 19-03-18
   • RESEARCHER BLOG
   • >
  • ทดลองเขียนงานวิจัย 7
  • ทดลองเขียนงานวิจัย 7
  • ทดลองเขียนงานวิจัย 7
   • ARTICLE
   • >
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร