• HOME
 • >
 • NEWS & ACTIVITY
 • >
 • เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ

 • เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ
 • ชื่อโครงการ :  เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ: บทบาทองค์กรชุมชนและการสร้างกลไกพัฒนาภาคี เครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนแม่สอด ชายแดนไทย-เมียร์มาร์ 

  ชื่อโครงการ :    Network and Social capital of Migrant Workers: Role of Community-based Organizations (CBOs) and Platform Building of Party Network in Providing Border Welfare in Mae Sot, Thai-Myanmar Border

       เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 โครงการเครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ: บทบาทองค์กรชุมชนและการสร้างกลไกพัฒนาภาคี เครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนแม่สอด ชายแดนไทย-เมียร์มาร์ ได้จัดทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่ม CBOs (Community Base Organization) ได้แก่ ALC (Arakan Labour Campaign) และ PKWGA (Pan Kant Gor Workers Association) เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยแรงงานข้ามชาติเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติด้วยกันในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมา เป็นการให้ข้อมูลเรื่องการทำหนังสือสำคัญประจำตัว (CI) และเรื่องการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ (MOU) ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องสวัสดิการและสิทธิที่แรงงานข้ามชาติจะได้รับ โดยเฉพาะสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐ เป็นสวัสดิการที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของแรงงงานข้ามชาติ จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทั้งสองกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกับ ALC จำนวน 27 คน และมีผู้เข้าร่วมกัน PKWGA 21 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน

  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ ALC


  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ PKWGA