• HOME
  • >
  • NEWS & ACTIVITY
  • >
  • ประชุมระดมความคิดเห็นต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

  • ประชุมระดมความคิดเห็นต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

  • ภาพการประชุมระดมความคิดเห็นต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารของโครงการผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร