• HOME
  • >
  • NEWS & ACTIVITY
  • >
  • โครงการพานักศึกษาลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง

  • โครงการพานักศึกษาลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง
  •   

    เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ทำโครงการพานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชา 159311 มานุษยวิทยานิเวศ ลงสนามชายแดนลุ่มน้ำโขง (ตามเส้นทางแม่น้ำโขงจาก แม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย) เพื่อฝึกฝนการใช้ความรู้ วิเคราะห์ วิจัยและเก็บข้อมูลจากสนาม ในประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติลำน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา มุมมองจากชุมชน จากนั้นนักศึกษาจะนำข้อมูล การวิเคราะห์ มาผลิตสื่อนำเสนอต่อไป