•       
    เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านชายแดนศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการชายแดนศึกษา อีกทั้งความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และองค์ความรู้ในการพัฒนาเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    พันธกิจ