• หน้าหลัก
 • >
 • บทความ
 • >
 • ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 • ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • "ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสาน และภาคเหนือ ประเทศไทย"
  โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 

  ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือ ประเทศไทย” นี้จึงต้องการศึกษาว่าความเป็นธรรมและธรรมาภิบาลในกระบวนการหาที่ดินและการจัดการที่ดินในเขตเศรษฐกิจเศษในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ การพรากสิทธิ์ และธรรมาภิบาลที่ดินเป็นอย่างไรและมีความเป็นธรรมอย่างไรหรือไม่ โดยกระบวนการศึกษาเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งมีงานวิจัยย่อย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด:ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ  2) กระบวนการจัดหาที่ดินของรัฐสำหรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ: ศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยนายสืบสกุล กิจนุกร 3) การสร้างธรรมาภิบาลการ บริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดย ดร. สุรสม กฤษณะจูฑะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ 4) ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ซึ่งชุดโครงการนี้ดำเนินการระหว่างปี 2560-2561

  สมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดบทความ: https://www.tbs-unet.com/th/login.aspx