• เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: ตาก
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

    เอกสารเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” นี้ เป็นการรวบรวมผลการศึกษาของนักวิจัยของเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจัยทั้งหมด 7 โครงการจากชุดโครงการ 4 ชุดโครงการ

    สมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดบทความ: https://www.tbs-unet.com/th/login.aspx