• การอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table) ระดับนานาชาติ

  • ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table) ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติด้านไทยศึกษา (Thai Studies) ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมวิชาการ Thai Studies ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการประชุมนี้โดยได้จัดกิจกรรมการอภิปรายแบบโต๊ะกลม หัวข้อ “Toward Resilient Border: Commons, Governance and Security in the Era of Neo-liberalism” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านชายแดนศึกษากับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจโดยทั่วไป เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table) ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติด้านไทยศึกษา (Thai Studies) ครั้งที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

    Agenda.pdf