• การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จังหวัดมุกดาหาร


 •      เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านชายแดนศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการชายแดนศึกษา อีกทั้งความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และองค์ความรู้ในการพัฒนาเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       ความร่วมมือทางวิชาการชายแดนศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ให้ทำการศึกษาพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) บริเวณชายแดน ใน 3 จังหวัด คือ เชียงราย ตาก มุกดาหาร โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
       1) โครงการวิจัยจำนวน 20 โครงการ ภายใต้ 4 ชุดโครงการ 
       2)  การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร 
       3)  การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
       ในการนี้โครงการวิจัยได้ดำเนินไปแล้วและได้มีผลการศึกษาวิจัยแล้วเป็นบางส่วน ดังนั้น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษาจึงมีดำริที่จะนำเสนอผลการวิจัยนั้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ความรู้ที่นักวิจัยจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษาค้นคว้ามาถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในแต่ละพื้นที่ให้ได้มีโอกาสในการได้รับความรู้นี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อขยายผลประโยชน์ หรือเพื่อการปรับตัว ปรับเปลี่ยนอาชีพ
  กำหนดการประชุม: Agenda_MDH.pdf

  นใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/forms/qOhqAMsxk50eIEUL2