• ประชุมระดมความคิดเห็นต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
  • โครงการ การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดย อาจารย์ ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ และดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร