• การประชุมเพื่อเสนอข้อค้นพบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อเวทีสาธารณะ
  • วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 โครงการ “แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา: การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง” จัดการประชุมเพื่อเสนอข้อค้นพบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อเวทีสาธารณะ ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่